User Tools

Site Tools


0133100879-000879douglas-o-man

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0133100879-000879douglas-o-man [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​54°08′43″B</​span>​ <span class="​longitude">​4°28′54″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​54,​14521°B 4,​48172°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​54.14521;​ -4.48172</​span></​span></​span></​span></​span></​span><​p><​b>​Douglas</​b>​ (tiếng Manx: <​i>​Doolish</​i>​) là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của Đảo Man, dân số 26.218 người (năm 2006). Thành phố này toạ lạc tại cửa sông Douglas, và một vịnh dài 2 dặm Anh. Sông Douglas tạo thành một phần bến cảng của thành phố, là thương cảng chính của thành phố.
 +Douglas là nơi đóng trụ sở của Toà thượng thẩm và Chính quyền Đảo Man.
 +Thành phố này là trung tâm kinh tế, giao thông, giải trí của Đảo Man.
 +Douglas là nơi sinh của anh em Gibb, nổi tiếng hơn với tên Bee Gees.
 +Năm 2011, Douglas sẽ đăng cai Commonwealth Youth Games.
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Douglas,​ đảo Man</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181014135018
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.268 seconds
 +Real time usage: 0.334 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1005/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21319/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1383/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.164/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 8.4 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 296.209 ​     1 -total
 + ​89.13% ​ 264.020 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_UK_place
 + ​48.33% ​ 143.144 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-gv
 + ​19.28% ​  ​57.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  7.61%   ​22.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  5.02%   ​14.882 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  4.78%   ​14.169 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  4.43%   ​13.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.95%   ​11.705 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  2.71%    8.023      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​511809-0!canonical and timestamp 20181014135017 and revision id 22408389
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0133100879-000879douglas-o-man.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)