User Tools

Site Tools


0132802449-002449resinomycena

Resinomycena là một chi nấm trong họ Mycenaceae. Chi này chứa 8 loài được tìm thấy ở North America.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 595. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0132802449-002449resinomycena.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)