User Tools

Site Tools


0132502383-002383pseudohygrophorus

Pseudohygrophorus là một chi nấm thuộc họ Tricholomataceae. Đây là chi đơn loài, và chứa một loài Pseudohygrophorus vesicarius.[1] loài này được miêu tả khoa học đầu tiên bởi nhà thực vật học người Séc Josef Velenovský năm 1939.[2]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 569. ISBN 978-0-85199-826-8. 
  2. ^ Velenovský J. (1939). Novitates mycologicae (bằng tiếng Latin). Prague: L. Souc̆ek. tr. 28. OCLC 6325761. 
0132502383-002383pseudohygrophorus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)