User Tools

Site Tools


0132400970-000970favolaschia

Favolaschia là một chi nấm trong họ Mycenaceae. Chi này phân bố phổ biến, và có 50 loài.[2]

  1. ^ Patouillard NT, de Lagerheim G. (1895). “Champignons de l'Équateur (Pugillus IV)” (bằng tiếng Pháp) 3. tr. 53–74. 
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 254. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0132400970-000970favolaschia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)