User Tools

Site Tools


0132203220-003220zelleromyces

Zelleromyces là một chi nấm trong họ Russulaceae. Nó được miêu tả đầu tiên bởi nhà nấm họcs Rolf Singer và Alexander H. Smith năm 1960 chứa các loài nấm dưới mặt đất với các cơ thể dạng quả gasteroid "chảy máu" latex khi cắt chúng.[1]

  1. ^ Singer R, Smith AH. (1960). “Studies on secotiaceous fungi. IX. The astrogastraceous series”. Memoirs of the Torrey Botanical Club 21 (3): 1–112. 
0132203220-003220zelleromyces.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)