User Tools

Site Tools


0131802338-002338polyozellus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0131802338-002338polyozellus [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Polyozellus</​b>​ là một chi nấm trong họ Thelephoraceae. Là một chi đơn loài, nó chứa một loài <​i>​Polyozellus multiplex</​i>​ duy nhất, được mô tả lần đầu tiên vào năm 1899. Các cơ quan quả đặc trưng của loài này bao gồm cụm mũ nấm hình cái thìa hoặc cái bình có màu từ tím đến xanh da trời với nhiều vân nhăn trên bề mặt chạy xuống theo chiều dài của thân cây.
 +</​p><​p>​Polyozellus đã có một lịch sử phân loại khác nhau và đã được phân loại lại nhiều lần trong nhiều họ và cả và nhiều chi. Phạm vi phân bố của Polyozellus bao gồm Bắc Mỹ và Đông Á, nơi P. multiplex có thể được tìm thấy mọc trên mặt đất trong các khu rừng tùng bách, thường là cây vân sam và linh sam theo cây. Nó là một loài ăn được, và đã được thu hoạch cho mục đích thương mại. Polyozellus multiplex chứa các hợp chất hoạt tính sinh học polyozellin,​ cho thấy có nhiều đặc tính sinh lý, trong đó có tác dụng ức chế về bệnh ung thư dạ dày.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011030706
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.258 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1499/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14835/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1942/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1186/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.5 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 225.569 ​     1 -total
 + ​69.63% ​ 157.069 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​44.36% ​ 100.066 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.30% ​  ​36.768 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.27% ​  ​27.674 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.53% ​  ​26.008 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.23%   ​18.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  7.61%   ​17.169 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Agaricomycetes-stub
 +  5.78%   ​13.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.23%    9.551      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​772560-0!canonical and timestamp 20181011030705 and revision id 36499569
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0131802338-002338polyozellus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)