User Tools

Site Tools


0131102484-002484roridomyces

Roridomyces là một chi nấm trong họ Mycenaceae. Chi này phân bố rộng rãi temperate areas, và có 7 loài.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 606. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0131102484-002484roridomyces.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)