User Tools

Site Tools


0131000653-000653coprinellus-ephemerus

Coprinellus ephemerus là một loài nấm trong họ Psathyrellaceae. Nó được miêu tả đầu tiên là Agaricus ephemerus bởi nhà nấm học Pháp Jean Baptiste François Pierre Bulliard năm 1792, sau đó được xếp vào chi Coprinellus năm 2001.[1]

  1. ^ Redhead SA, Vilgalys R, Moncalvo J-M,Johnson J & Hopple, JS Jr. (2001). “Coprinus Pers. and the disposition of Coprinus species sensu lato”. Taxon 50 (1): 203–41. 
0131000653-000653coprinellus-ephemerus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)