User Tools

Site Tools


0130501132-001132gymnopilus-communis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0130501132-001132gymnopilus-communis [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(173,​216,​230);"><​i>​Gymnopilus communis</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fungi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​divisio</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Basidiomycota</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricomycetes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Cortinariaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Gymnopilus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​G. communis</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Gymnopilus communis</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Guzm.-Dáv. </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​ #​91FAFA"><​i>​Gymnopilus communis</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #91FAFA; font-style: italic; font-size: 110%">​
 +<div class="​floatright"><​img alt="​View the Mycomorphbox template that generates the following list" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Information_icon.svg/​14px-Information_icon.svg.png"​ width="​14"​ height="​14"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Information_icon.svg/​21px-Information_icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Information_icon.svg/​28px-Information_icon.svg.png 2x" data-file-width="​620"​ data-file-height="​620"/></​div>​ Các đặc trưng nấm</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Gills_icon.png/​32px-Gills_icon.png"​ width="​32"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Gills_icon.png/​48px-Gills_icon.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Gills_icon.png/​64px-Gills_icon.png 2x" data-file-width="​302"​ data-file-height="​300"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +<​b>​nếp nấm</​b>​ trên màng bào</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Convex_cap_icon.svg/​32px-Convex_cap_icon.svg.png"​ width="​32"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Convex_cap_icon.svg/​48px-Convex_cap_icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Convex_cap_icon.svg/​64px-Convex_cap_icon.svg.png 2x" data-file-width="​342"​ data-file-height="​342"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +mũ nấm <​b>​convex</​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Adnexed_gills_icon2.svg/​32px-Adnexed_gills_icon2.svg.png"​ width="​32"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Adnexed_gills_icon2.svg/​48px-Adnexed_gills_icon2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Adnexed_gills_icon2.svg/​64px-Adnexed_gills_icon2.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Adnate_gills_icon2.svg/​32px-Adnate_gills_icon2.svg.png"​ width="​32"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Adnate_gills_icon2.svg/​48px-Adnate_gills_icon2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Adnate_gills_icon2.svg/​64px-Adnate_gills_icon2.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +<​p>​màng bào <​b>​adnexed</​b>​
 +</p>
 +   ​hoặc <​b>​adnate</​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Saprotrophic_fungus.svg/​32px-Saprotrophic_fungus.svg.png"​ width="​32"​ height="​24"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Saprotrophic_fungus.svg/​48px-Saprotrophic_fungus.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Saprotrophic_fungus.svg/​64px-Saprotrophic_fungus.svg.png 2x" data-file-width="​270"​ data-file-height="​200"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +sinh thái học là <​b>​saprotrophic</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Gymnopilus communis</​b></​i>​ là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.
 +</p>
  
 +<div role="​navigation"​ aria-label="​Portals"​ class="​noprint portal plainlist tright"​ style="​margin:​0.5em 0 0.5em 1em;​border:​solid #aaa 1px">​
 +<ul style="​display:​table;​box-sizing:​border-box;​padding:​0.1em;​max-width:​175px;​background:#​f9f9f9;​font-size:​85%;​line-height:​110%;​font-style:​italic;​font-weight:​bold"><​li style="​display:​table-row"><​span style="​display:​table-cell;​padding:​0.2em;​vertical-align:​middle;​text-align:​center"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Karl_Johanssvamp%2C_Iduns_kokbok.png/​25px-Karl_Johanssvamp%2C_Iduns_kokbok.png"​ width="​25"​ height="​28"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Karl_Johanssvamp%2C_Iduns_kokbok.png/​38px-Karl_Johanssvamp%2C_Iduns_kokbok.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Karl_Johanssvamp%2C_Iduns_kokbok.png/​51px-Karl_Johanssvamp%2C_Iduns_kokbok.png 2x" data-file-width="​1105"​ data-file-height="​1215"/></​span><​span style="​display:​table-cell;​padding:​0.2em 0.2em 0.2em 0.3em;​vertical-align:​middle">​Chủ đề Fungi</​span></​li></​ul></​div>​
 +<​p>​Danh sách các loài <​i>​Gymnopilus</​i>​
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​ul><​li><​i>​Gymnopilus communis</​i>​ at Index Fungorum</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Mushroom_%28PSF%29.png/​32px-Mushroom_%28PSF%29.png"​ width="​32"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Mushroom_%28PSF%29.png/​47px-Mushroom_%28PSF%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Mushroom_%28PSF%29.png/​63px-Mushroom_%28PSF%29.png 2x" data-file-width="​1779"​ data-file-height="​1694"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến bộ nấm Agaricales ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181014082027
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.233 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1859/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14418/​2097152 bytes
 +Template argument size: 616/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.35 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 195.585 ​     1 -total
 + ​66.77% ​ 130.591 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​48.27% ​  ​94.402 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.89% ​  ​34.998 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mycomorphbox
 +  7.88%   ​15.405 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Agaricales-stub
 +  7.05%   ​13.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.17%   ​12.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.88%   ​11.501 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Portal
 +  5.09%    9.959      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_title
 +  3.95%    7.732      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773178-0!canonical and timestamp 20181014082027 and revision id 22394131
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0130501132-001132gymnopilus-communis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)