User Tools

Site Tools


0130403160-003160xylobolus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0130403160-003160xylobolus [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(173,​216,​230);"><​i>​Xylobolus</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Xylobolus frustulatus (363448878).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Xylobolus_frustulatus_%28363448878%29.jpg/​280px-Xylobolus_frustulatus_%28363448878%29.jpg"​ width="​280"​ height="​210"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Xylobolus_frustulatus_%28363448878%29.jpg/​420px-Xylobolus_frustulatus_%28363448878%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Xylobolus_frustulatus_%28363448878%29.jpg/​560px-Xylobolus_frustulatus_%28363448878%29.jpg 2x" data-file-width="​2304"​ data-file-height="​1728"/><​p><​i>​Xylobolus frustulatus</​i></​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fungi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​divisio</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Basidiomycota</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricomycetes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Russulales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Stereaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Xylobolus</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​P. Karst.</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Loài điển hình</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​i>​Xylobolus frustulatus</​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Pers.) Boidin </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Xylobolus</​b></​i>​ là một chi nấm trong họ Stereaceae. Chi này có 3 loài phân bố rộng khắp.<​sup id="​cite_ref-Kirk2008_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Kirk2008-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). <​i>​Dictionary of the Fungi.</​i>​ (ấn bản 10). Wallingford:​ CABI. ISBN 978-0-85199-826-8.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AXylobolus&​amp;​rft.au=Kirk+PM%2C+Cannon+PF%2C+Minter+DW%2C+Stalpers+JA.&​amp;​rft.aulast=Kirk+PM%2C+Cannon+PF%2C+Minter+DW%2C+Stalpers+JA.&​amp;​rft.btitle=Dictionary+of+the+Fungi.&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.edition=10th&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0-85199-826-8&​amp;​rft.place=Wallingford&​amp;​rft.pub=CABI&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​i>​Xylobolus</​i> ​ trên Index Fungorum.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg/​40px-AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg/​60px-AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg/​80px-AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg 2x" data-file-width="​3640"​ data-file-height="​2436"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181017115918
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.252 seconds
 +Real time usage: 0.317 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1409/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11506/​2097152 bytes
 +Template argument size: 955/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1092/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.069/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 277.918 ​     1 -total
 + ​75.07% ​ 208.623 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​43.22% ​ 120.118 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.36% ​  ​48.235 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​15.22% ​  ​42.300 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.19% ​  ​31.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  7.62%   ​21.164 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Agaricomycetes-stub
 +  6.72%   ​18.665 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  5.99%   ​16.642 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.58%    9.945      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773066-0!canonical and timestamp 20181017115918 and revision id 36535255
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0130403160-003160xylobolus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)