User Tools

Site Tools


0129502765-002765stephanus-ackermann

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0129502765-002765stephanus-ackermann [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Stephanus Ackermann</​b>​ (sinh ngày 26 tháng 12 năm 1985) là 1 vận động viên cricket người Namibia. Anh là 1 right-handed batsman và a right-arm medium-pace bowler. Anh sinh tại Windhoek và chơi one-day cricket cho đội trẻ Namibia từ 2005. Anh tham dự giải Under-19 World Cup cho Namibia năm 2006.
 +</​p><​p>​Ackermann chơi trận first-class đầu tiên vào tháng 10 năm 2008 đối đầu với North West.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Stephanus Ackermann at Cricket Archive</​li></​ul><​table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Ackermann,​ Stephanus
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​ngày 26 tháng 12 năm 1985
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​br/>​Bản mẫu:​Namibia-cricket-bio-stub
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181017064425
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.101 seconds
 +Preprocessor visited node count: 193/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4907/​2097152 bytes
 +Template argument size: 80/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 785 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.412 ​     1 -total
 + ​80.43% ​  ​63.869 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​51.99% ​  ​41.288 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  8.47%    6.726      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +  5.27%    4.187      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  3.92%    3.112      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.20%    0.952      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Namibia-cricket-bio-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​774267-0!canonical and timestamp 20181017064425 and revision id 20639684
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0129502765-002765stephanus-ackermann.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)