User Tools

Site Tools


0128302094-002094ng-i

Ngài trong tiếng Việt có thể chỉ:

  • Từ gọi biểu thị sự tôn xưng, kính trọng, ở ngôi thứ hai hoặc thứ ba
  • Cách gọi khác của bướm đêm
0128302094-002094ng-i.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)