User Tools

Site Tools


0128202485-002485roseau

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0128202485-002485roseau [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Roseau</​b>​ là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Dominica. Dân số khoảng 14.847 người. Vị trí địa lý nằm ở bờ biển phía tây Dominica. Đây là thành phố có sự kết hợp của kiến trúc hiện đại và thực dân (phong cách kiến trúc Pháp). Roseau cũng là thương cảng quan trọng nhất của Dominica.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bắc Mỹ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Basse-Terre</​b>,​ Guadeloupe</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Basseterre</​b>,​ Saint Kitts và Nevis</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Belmopan</​b>,​ Belize</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Bridgetown</​b>,​ Barbados</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Castries</​b>,​ Saint Lucia</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Charlotte Amalie</​b>,​ Quần đảo Virgin thuộc Mỹ</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Cockburn Town</​b>,​ Quần đảo Turks và Caicos</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Fort-de-France</​b>,​ Martinique</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​George Town</​b>,​ Quần đảo Cayman</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Thành phố Guatemala</​b>,​ Guatemala</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Gustavia</​b>,​ Saint-Barthélemy</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Hamilton</​b>,​ Bermuda</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​La Habana</​b>,​ Cuba</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Kingston</​b>,​ Jamaica</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Kingstown</​b>,​ Saint Vincent và Grenadines</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Kralendijk</​b>,​ Bonaire</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Managua</​b>,​ Nicaragua</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Marigot</​b>,​ Saint-Martin</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Thành phố Mexico</​b>,​ México</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nassau</​b>,​ Bahamas</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nuuk</​b>,​ Greenland</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Oranjestad</​b>,​ Aruba</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Oranjestad</​b>,​ Sint Eustatius</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Ottawa</​b>,​ Canada</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Thành phố Panama</​b>,​ Panama</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Philipsburg</​b>,​ Sint Maarten</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Plymouth</​b>,​ Montserrat</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Port of Spain</​b>,​ Trinidad và Tobago</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Port-au-Prince</​b>,​ Haiti</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Road Town</​b>,​ Quần đảo Virgin thuộc Anh</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Roseau</​b>,​ Dominica</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Saint-Pierre</​b>,​ Saint-Pierre và Miquelon</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​San José</​b>,​ Costa Rica</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​San Juan</​b>,​ Puerto Rico</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​San Salvador</​b>,​ El Salvador</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Santo Domingo</​b>,​ Cộng hòa Dominica</​span> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​St. George'​s</​b>,​ Grenada</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​St. John'​s</​b>,​ Antigua và Barbuda</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Tegucigalpa</​b>,​ Honduras</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​The Bottom</​b>,​ Saba</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​The Valley</​b>,​ Anguilla</​span>​ <​b>​·</​b> ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Washington,​ D.C.</​b>,​ Hoa Kỳ</​span>​ <​b>​·</​b>  ​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Willemstad</​b>,​ <​i>​Curaçao</​i></​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Nam Mỹ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Asunción</​b>,​ Paraguay <​b>​·</​b> ​ <​b>​Bogotá</​b>,​ Colombia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Brasília</​b>,​ Brasil <​b>​·</​b> ​ <​b>​Buenos Aires</​b>,​ Argentina <​b>​·</​b> ​ <​b>​Caracas</​b>,​ Venezuela <​b>​·</​b> ​ <​b>​Cayenne</​b>,​ Guyane thuộc Pháp <​b>​·</​b> ​ <​b>​Georgetown</​b>,​ Guyana <​b>​·</​b> ​ <b>La Paz</​b>,​ Bolivia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Lima</​b>,​ Peru <​b>​·</​b> ​ <​b>​Montevideo</​b>,​ Uruguay <​b>​·</​b> ​ <​b>​Paramaribo</​b>,​ Suriname <​b>​·</​b> ​ <​b>​Quito</​b>,​ Ecuador <​b>​·</​b> ​ <​b>​Santiago</​b>,​ Chile <​b>​·</​b> ​ <​b>​Sucre</​b>,​ Bolivia <​b>​·</​b> ​ <​b>​Stanley</​b>,​ Quần đảo Falkland</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181010170606
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.252 seconds
 +Real time usage: 0.323 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2902/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 45390/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3009/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.65 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 261.555 ​     1 -total
 + ​81.55% ​ 213.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​57.03% ​ 149.161 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.87%   ​23.194 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7911;​_&#​273;&​ocirc;​_ch&​acirc;​u_M&#​7929;​
 +  7.40%   ​19.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.84%   ​17.882 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.75%   ​17.661 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  4.74%   ​12.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  4.37%   ​11.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.04%   ​10.562 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​526750-0!canonical and timestamp 20181010170606 and revision id 37355865
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0128202485-002485roseau.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)