User Tools

Site Tools


0128202485-002485roseau

Roseau là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Dominica. Dân số khoảng 14.847 người. Vị trí địa lý nằm ở bờ biển phía tây Dominica. Đây là thành phố có sự kết hợp của kiến trúc hiện đại và thực dân (phong cách kiến trúc Pháp). Roseau cũng là thương cảng quan trọng nhất của Dominica.

0128202485-002485roseau.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)