User Tools

Site Tools


0127503058-003058vararia

Vararia là một chi nấm thuộc họ Lachnocladiaceae. Chi có 54 loài phân bố rộng khắp.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 720. ISBN 0-85199-826-7. 
0127503058-003058vararia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)