User Tools

Site Tools


0127402955-002955trichaptum

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0127402955-002955trichaptum [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(173,​216,​230);"><​i>​Trichaptum</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Trichaptum.abietinum.-.lindsey.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Trichaptum.abietinum.-.lindsey.jpg/​280px-Trichaptum.abietinum.-.lindsey.jpg"​ width="​280"​ height="​186"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Trichaptum.abietinum.-.lindsey.jpg/​420px-Trichaptum.abietinum.-.lindsey.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Trichaptum.abietinum.-.lindsey.jpg/​560px-Trichaptum.abietinum.-.lindsey.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​425"/><​p><​i>​Trichaptum abietinum</​i></​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fungi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Basidiomycota</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Basidiomycetes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân lớp <​small>​(<​i>​subclass</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricomycetidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Polyporales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Polyporaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Trichaptum</​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Murrill</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Loài điển hình</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​i>​Trichaptum trichomallum</​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Berk. &amp; Mont.) Murrill </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Trichaptum</​b></​i>​ là một chi nấm trong họ Polyporaceae. Chi này được miêu tả đầu tiên bởi nhà nấm học người Mỹ, William Alphonso Murrill năm 1904.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Các loài</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Hình ảnh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​p>​Các loài trong chi này gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​Trichaptum abietinum</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Trichaptum biforme</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Trichaptum sector</​i></​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt="​Trichaptum fuscoviolaceum BS11.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Trichaptum_fuscoviolaceum_BS11.JPG/​120px-Trichaptum_fuscoviolaceum_BS11.JPG"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Trichaptum_fuscoviolaceum_BS11.JPG/​180px-Trichaptum_fuscoviolaceum_BS11.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Trichaptum_fuscoviolaceum_BS11.JPG/​240px-Trichaptum_fuscoviolaceum_BS11.JPG 2x" data-file-width="​1183"​ data-file-height="​887"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​32.5px auto;"><​img alt="​Trichaptum abietinum.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Trichaptum_abietinum.jpg/​120px-Trichaptum_abietinum.jpg"​ width="​120"​ height="​85"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Trichaptum_abietinum.jpg/​180px-Trichaptum_abietinum.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Trichaptum_abietinum.jpg/​240px-Trichaptum_abietinum.jpg 2x" data-file-width="​1256"​ data-file-height="​892"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35.5px auto;"><​img alt="​2013. Крым 487.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_487.jpg/​120px-2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_487.jpg"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_487.jpg/​180px-2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_487.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_487.jpg/​240px-2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_487.jpg 2x" data-file-width="​4928"​ data-file-height="​3264"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35.5px auto;"><​img alt="​2013. Крым 488.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_488.jpg/​120px-2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_488.jpg"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_488.jpg/​180px-2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_488.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_488.jpg/​240px-2013._%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_488.jpg 2x" data-file-width="​4928"​ data-file-height="​3264"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +<​ul><​li><​i>​Trichaptum</​i>​ at Index Fungorum</​li></​ul><​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Trichaptum tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg/​40px-AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg/​60px-AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg/​80px-AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg 2x" data-file-width="​3640"​ data-file-height="​2436"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181014053130
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.251 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1417/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10882/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1047/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3313/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 218.985 ​     1 -total
 + ​63.76% ​ 139.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​32.97% ​  ​72.195 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.83% ​  ​28.092 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.67%   ​18.980 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italictitle
 +  7.37%   ​16.138 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Agaricomycetes-stub
 +  6.51%   ​14.249 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  5.57%   ​12.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.43%    7.516      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.31%    7.241      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​772904-0!canonical and timestamp 20181014053130 and revision id 20709491
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0127402955-002955trichaptum.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)