User Tools

Site Tools


0125300305-000305battus-philenor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0125300305-000305battus-philenor [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Battus philenor</​b></​i>​)<​sup id="​cite_ref-LepIndex_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-Savela_Battus_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ là một loài bướm ngày đuôi én được thấy ở Bắc và Trung Mỹ. Chúng được tìm thấy trong các môi trường sống khác nhau, nhưng phổ biến nhất được tìm thấy trong rừng. Loài bướm này phân bố từ khắp Hoa Kỳ với Mexico, Islas Marías và lên Guatemala và Costa Rica<sup id="​cite_ref-Savela_Battus_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-Carter_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Nó hiếm khi lạc vào miền nam Ontario<​sup id="​cite_ref-butterfliesandmoths_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Tại Hoa Kỳ, bướm được tìm thấy ở New England xuống Florida về phía tây tới Nebraska, Texas, New Mexico, Arizona, California, và Oregon và nhiều môi trường sinh sống khác nhau, kể cả rừng cây rụng lá, rừng, rừng nhiệt đới, sa mạc, cánh đồng, đồng cỏ, vườn hoa, và vườn cây ăn quả<​sup id="​cite_ref-Cech_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-Iftner_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-LepIndex-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Beccaloni,​ G. W. (2003). “Card for <​i><​b>​philenor</​b></​i>​ in LepIndex”. <​i>​The Global Lepidoptera Names Index (LepIndex)</​i>​. World Wide Web electronic publication<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 7 tháng 7 năm 2007</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABattus+philenor&​amp;​rft.atitle=Card+for+philenor+in+LepIndex&​amp;​rft.au=Beccaloni%2C+G.+W.&​amp;​rft.aufirst=G.+W.&​amp;​rft.aulast=Beccaloni&​amp;​rft.date=7+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=The+Global+Lepidoptera+Names+Index+%28LepIndex%29&​amp;​rft.pub=World+Wide+Web+electronic+publication&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nhm.ac.uk%2Fjdsml%2Fresearch-curation%2Fresearch%2Fprojects%2Flepindex%2Fdetail.dsml%3FTaxonNo%3D166321.0%26UserID%3D%26UserName%3D%26%26listPageURL%3Dlist%252edsml%253fsort%253dSCIENTIFIC%25255fNAME%25255fon%25255fcard%2526SCIENTIFIC%255fNAME%255fon%255fcardqtype%253dstarts%252bwith%2526SCIENTIFIC%255fNAME%255fon%255fcard%253dphilenor%2526recLimit%253d30%26searchPageURL%3Dindex%252edsml%253fSCIENTIFIC%255fNAME%255fon%255fcardqtype%253dstarts%252bwith%2526sort%253dSCIENTIFIC%25255fNAME%25255fon%25255fcard%2526SCIENTIFIC%255fNAME%255fon%255fcard%253dphilenor%2526recLimit%253d30&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Savela_Battus-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Savela,​ Markku. “<​i>​Battus philenor</​i>​”. <​i>​funet.fi</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 2 tháng 8 năm 2007</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABattus+philenor&​amp;​rft.atitle=Battus+philenor&​amp;​rft.au=Savela%2C+Markku&​amp;​rft.aufirst=Markku&​amp;​rft.aulast=Savela&​amp;​rft.date=2+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=funet.fi&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nic.funet.fi%2Fpub%2Fsci%2Fbio%2Flife%2Finsecta%2Flepidoptera%2Fditrysia%2Fpapilionoidea%2Fpapilionidae%2Fpapilioninae%2Fbattus%2Findex.html%23philenor&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ <span class="​error mw-ext-cite-error"​ lang="​vi"​ dir="​ltr">​Lỗi chú thích: Thẻ <​code>&​lt;​ref&​gt;</​code>​ không hợp lệ: tên “Savela Battus” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác</​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Carter-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Carter,​ David (2000). <​i>​Butterflies and Moths</​i>​ (ấn bản 2). London: Dorling Kindersley. tr. 55. ISBN 0-7513-2707-7.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABattus+philenor&​amp;​rft.au=Carter%2C+David&​amp;​rft.aufirst=David&​amp;​rft.aulast=Carter&​amp;​rft.btitle=Butterflies+and+Moths&​amp;​rft.date=2000&​amp;​rft.edition=2nd&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-7513-2707-7&​amp;​rft.pages=55&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Dorling+Kindersley&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-butterfliesandmoths-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Opler,​ Paul A. “Pipevine Swallowtail <​i>​Battus philenor</​i>​”. <​i>​Butterflies and Moths of North America</​i>​. Big Sky Institute at Montana State University<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABattus+philenor&​amp;​rft.atitle=Pipevine+Swallowtail+Battus+philenor&​amp;​rft.au=Opler%2C+Paul+A.&​amp;​rft.aufirst=Paul+A.&​amp;​rft.aulast=Opler&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Butterflies+and+Moths+of+North+America&​amp;​rft.pub=Big+Sky+Institute+at+Montana+State+University&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.butterfliesandmoths.org%2Fspecies%2FBattus-philenor&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Cech-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Cech,​ Rick; Tudor, Guy (2005). <​i>​Butterflies of the East Coast</​i>​. Princeton, NJ:: Princeton University Press. tr. 62. ISBN 0-691-09055-6.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABattus+philenor&​amp;​rft.au=Cech%2C+Rick&​amp;​rft.aufirst=Rick&​amp;​rft.aulast=Cech&​amp;​rft.btitle=Butterflies+of+the+East+Coast&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-691-09055-6&​amp;​rft.pages=62&​amp;​rft.place=Princeton%2C+NJ%3A&​amp;​rft.pub=Princeton+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Iftner-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Iftner,​ David C.; Shuey, John A.; Calhoun, John V. (1992). <​i>​Butterflies and Skippers of Ohio</​i>​. OH:: College of Biological Sciences and The Ohio State University. tr. 66. ISBN 0-86727-107-8.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABattus+philenor&​amp;​rft.au=Iftner%2C+David+C.&​amp;​rft.aufirst=David+C.&​amp;​rft.aulast=Iftner&​amp;​rft.btitle=Butterflies+and+Skippers+of+Ohio&​amp;​rft.date=1992&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-86727-107-8&​amp;​rft.pages=66&​amp;​rft.place=OH%3A&​amp;​rft.pub=College+of+Biological+Sciences+and+The+Ohio+State+University&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181016191040
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.235 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1579/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21766/​2097152 bytes
 +Template argument size: 689/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 13086/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.23 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 209.811 ​     1 -total
 + ​51.28% ​ 107.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​27.55% ​  ​57.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​24.04% ​  ​50.434 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.97% ​  ​31.413 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.49% ​  ​22.010 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.73%    9.926      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.55%    9.544      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  2.78%    5.843      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  2.69%    5.645      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​775821-0!canonical and timestamp 20181016191039 and revision id 41197615
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0125300305-000305battus-philenor.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)