User Tools

Site Tools


0125000650-000650coprinellus-dilectus

Coprinellus dilectus là một loài nấm trong họ Psathyrellaceae. Nó được miêu tả đầu tiên là Coprinus dilectus bởi nhà nấm học Elias Magnus Fries năm 1838, sau đó được xếp vào chi Coprinellus năm 2001.[1]

  1. ^ Redhead SA, Vilgalys R, Moncalvo J-M,Johnson J & Hopple, JS Jr. (2001). “Coprinus Pers. and the disposition of Coprinus species sensu lato”. Taxon 50 (1): 203–41. 
0125000650-000650coprinellus-dilectus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)