User Tools

Site Tools


0124402764-002764stephanosporaceae

The Stephanosporaceae là một họ nấm trong bộ Russulales. Các loài trong họ này có mặt từ Eurasia đến New Zealand, mọc trên mặt đất với gỗ mục hay mảnh vụn thực vật.[2] Theo tự điển Nấm, họ này có 5 chi bao gồm 21 loài.[3]

  1. ^ Martín MP, Raidl S, Telleria MT. (2004). Molecular analyses confirm the relationship between Stepanospora caroticolor and Lindtneria trachyspora. Mycotaxon 90: 133-140.
  2. ^ Cannon PF, Kirk PM. (2007). Fungal Families of the World. Wallingford: CABI. ISBN 0-85199-827-5. 
  3. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 664. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0124402764-002764stephanosporaceae.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)