User Tools

Site Tools


0124200693-000693cosmopterix-io

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0124200693-000693cosmopterix-io [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Cosmopterix io</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Cosmopterix io.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​5/​5a/​Cosmopterix_io.JPG"​ width="​280"​ height="​233"​ data-file-width="​215"​ data-file-height="​179"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Lepidoptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Cosmopterigidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Cosmopterix</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​C. io</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Cosmopterix io</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Koster,​ 2010 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Cosmopterix io</​b></​i>​ là một loài bướm đêm thuộc họ Cosmopterigidae. Nó được tìm thấy ở Ecuador và México (Tamaulipas).
 +</​p><​p>​Con trưởng thành bay vào tháng 6 và tháng 7.
 +</p>
  
 +<​p><​img alt="​CC BY-SA 3.0" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​96/​CC-BY-SA-icon-80x15.png"​ title="​CC BY-SA 3.0" width="​80"​ height="​15"​ data-file-width="​80"​ data-file-height="​15"/>​ <​i>​Tính đến sửa đổi này, bài viết này sử dụng nội dung từ  </​i>"​The genera Cosmopterix Hübner và Pebobs Hodges in the New World with special attention to the Neotropical fauna (Lepidoptera:​ Cosmopterigidae)"<​i>,​ và đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, nhưng không dưới GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.</​i>​
 +</p>
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​34px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​34"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​51px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​68px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist"><​b>​Wikispecies</​b>​ có thông tin sinh học về <​b>​Cosmopterix io</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Cosmopterix io</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Macrobathra_desmotoma.jpg/​40px-Macrobathra_desmotoma.jpg"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Macrobathra_desmotoma.jpg/​60px-Macrobathra_desmotoma.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Macrobathra_desmotoma.jpg/​80px-Macrobathra_desmotoma.jpg 2x" data-file-width="​1452"​ data-file-height="​967"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ về một loài bướm đêm trong họ Cosmopterigidae này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181015105412
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.184 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1443/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14519/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1207/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.09 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 152.994 ​     1 -total
 + ​64.87% ​  ​99.252 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​31.29% ​  ​47.867 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.98% ​  ​16.797 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​10.75% ​  ​16.440 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  9.79%   ​14.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cosmopterigidae-stub
 +  8.73%   ​13.354 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.47%   ​11.423 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.45%   ​11.392 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  5.32%    8.132      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​772533-0!canonical and timestamp 20181015105412 and revision id 25467810
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0124200693-000693cosmopterix-io.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)