User Tools

Site Tools


0123400396-000396c-c-l-nh-th-h-p-nh-t-c-t-ch-c-c-a-hoa-k

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0123400396-000396c-c-l-nh-th-h-p-nh-t-c-t-ch-c-c-a-hoa-k [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​USA_Territorial_Growth_1830.jpg/​200px-USA_Territorial_Growth_1830.jpg"​ width="​200"​ height="​86"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​USA_Territorial_Growth_1830.jpg/​300px-USA_Territorial_Growth_1830.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​USA_Territorial_Growth_1830.jpg/​400px-USA_Territorial_Growth_1830.jpg 2x" data-file-width="​1400"​ data-file-height="​602"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Các lãnh thổ Hoa Kỳ và Bắc Mỹ khoảng năm 1830.<​br/>​  • Xứ Oregon, gốc trên trái, bị Hoa Kỳ tranh chấp với Anh và sau đó được quản lý chung với Anh.<​br/>​  • Tây Nam Hoa Kỳ bị sát nhập vào Hoa Kỳ sau Chiến tranh Mỹ-Mexico năm 1846–1848<​br/>​  • Trong khi đó Vùng đất mua Louisiana tiếp tục bị phân chia thành nhiều tiểu bang riêng biệt. (Xem bản đồ dưới trong phần danh sách)</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​United_States_1868-1876.png/​200px-United_States_1868-1876.png"​ width="​200"​ height="​135"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​United_States_1868-1876.png/​300px-United_States_1868-1876.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​United_States_1868-1876.png/​400px-United_States_1868-1876.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​677"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Sự tiến hóa của các lãnh thổ hợp nhất tính đến năm 1876. Đa số các vùng nằm về phía tây sông Ohio và phía bắc Oklahoma được tổ chức lại nhiều lần.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Các lãnh thổ hợp nhất có tổ chức của Hoa Kỳ</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Organized incorporated territories of the United States</​i>​) là các lãnh thổ của Hoa Kỳ vừa được hợp nhất thành một bộ phận không thể tách rời khỏi Hoa Kỳ và vừa được tổ chức có chính quyền lãnh thổ bằng các "​đạo luật tổ chức"​ riêng biệt do Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Thông thường lãnh thổ như thế có một nghị viện lãnh thổ, thống đốc lãnh thổ và một hệ thống tư pháp cơ bản. ​
 +</​p><​p>​Qua phần lớn lịch sử Hoa Kỳ, các vùng mà trước khi được phép trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ đã từng là loại lãnh thổ như thế. Khi Hoa Kỳ mở rộng, các khu vực đông dân cư nhất của một lãnh thổ có tổ chức sẽ được trở thành tiểu bang. Phần đất còn lại của lãnh thổ đó ít nhất sẽ tiếp tục theo cơ cấu chính quyền củ (là lãnh thổ) và được đổi tên lại để tránh lầm lẫn với phần đất được trở thành tiểu bang.
 +</​p><​p>​Một số thí dụ của tiến trình này là (mỗi nhóm gồm có những phần đất của một lãnh thổ gốc được tách ra một cách hợp pháp theo thời gian từ trái sang phải):
 +</p>
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Nhiều vùng như thế mất một giai đoạn phát triển dài hàng nhiều thập niên trước khi những phần đất hợp nhất của mình có thể thỉnh cầu xin gia nhập thành các tiểu bang của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như, các phần đất của cả Lãnh thổ Louisiana ban đầu và Lãnh thổ Oregon non trẻ hơn phải mất thời gian là hơn 50 năm để được trở thành tiểu bang (Idaho từ Lãnh thổ Oregon và Montana từ Lãnh thổ Louisiana).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Năm 2018, lãnh thổ hợp nhất duy nhất của Hoa Kỳ không phải là một phần đất được tổ chức và cũng không có cư dân, đó là Đảo Palmyra, một lãnh thổ chưa được tổ chức nằm trong vùng biển xích đạo, xa về phía nam tiểu bang Hawaii. Đảo san hô này theo luật quốc tế là một lãnh thổ hợp nhất vì có <i> '​tuyên bố chủ quyền của người thám hiểm'​ </i>. Sau khi phục vụ trong Chiến tranh thế giới thứ hai như một căn cứ tiếp vận và tuần tra, nó ngày nay chỉ được sử dụng bởi một con số người luôn thay đổi gồm các nhà nghiên cứu và ban nhân sự. Đảo san hô này không có tổ chức chính quyền vì nó không có cư dân thường trực sinh sống ở đó, chỉ những nhân viên liên bang thay phiên nhau đến làm việc hay du khách đến tham quan.
 +</​p><​p>​Đặc khu Columbia có chức năng tương tự như một lãnh thổ hợp nhất, hoàn toàn là một phần của Hoa Kỳ nhưng không phải tiểu bang. Tuy nhiên nó được xếp loại riêng biệt khi nó được thành lập dưới một điều khoản hiến pháp độc nhất chỉ dành riêng cho thủ đô liên bang hơn là do Quốc hội Hoa Kỳ thông qua quyết định chung giống nhau cho các lãnh thổ liên bang.
 +</​p><​p>​Tất cả các lãnh thổ hiện tại còn lại của Hoa Kỳ là các lãnh thổ chưa hợp nhất - có nghĩa rằng chúng không hoàn toàn là "bộ phận không thể tách rời khỏi Hoa Kỳ" và chúng có quyền tự quyết: giữ nguyên tình trạng chính trị hiện tại, trở thành độc lập khỏi Hoa Kỳ hay liên kết tự do với Hoa Kỳ. Trong khi đó, các cựu lãnh thổ hợp nhất của Hoa Kỳ giờ đây đều là tiểu bang của Hoa Kỳ.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Danh_s.C3.A1ch_c.C3.A1c_l.C3.A3nh_th.E1.BB.95_h.E1.BB.A3p_nh.E1.BA.A5t_c.C3.B3_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Danh_sách_các_lãnh_thổ_hợp_nhất_có_tổ_chức">​Danh sách các lãnh thổ hợp nhất có tổ chức</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​U.S._Territorial_Acquisitions.png/​200px-U.S._Territorial_Acquisitions.png"​ width="​200"​ height="​135"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​U.S._Territorial_Acquisitions.png/​300px-U.S._Territorial_Acquisitions.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​U.S._Territorial_Acquisitions.png/​400px-U.S._Territorial_Acquisitions.png 2x" data-file-width="​922"​ data-file-height="​623"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​United_States_1805-07-1809.png/​200px-United_States_1805-07-1809.png"​ width="​200"​ height="​135"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​United_States_1805-07-1809.png/​300px-United_States_1805-07-1809.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​United_States_1805-07-1809.png/​400px-United_States_1805-07-1809.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​677"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Những thay đổi chính trị trong phần phía tây lục địa và Xứ Louisiana của quốc gia non trẻ Hoa Kỳ vào năm 1805–1809 sau khi vụ mua bán Louisiana được thông qua tháng 10 năm 1803.</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Các lãnh thổ sau đây được Quốc hội Hoa Kỳ chính thức tổ chức bằng một Đạo luật Tổ chức vào năm đầu tiên được liệt kê. Mỗi lãnh thổ được phép gia nhập thành một tiểu bang của Hoa Kỳ (cùng tên, trừ khi được ghi chú là có tên khác) vào năm thứ hai được liệt kê. Thông thường, những phần nằm ngoài lớn hơn của một lãnh thổ được tổ chức không được tính vào tiểu bang mới lập. ​
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181029124213
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.125 seconds
 +Preprocessor visited node count: 278/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13390/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 905/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.008/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 750 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​39.705 ​     1 -total
 + ​67.53% ​  ​26.811 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hoa_K&#​7923;​
 + ​61.64% ​  ​24.474 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​32.21% ​  ​12.789 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773805-0!canonical and timestamp 20181029124213 and revision id 24065777
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0123400396-000396c-c-l-nh-th-h-p-nh-t-c-t-ch-c-c-a-hoa-k.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)