User Tools

Site Tools


0121602104-002104nia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0121602104-002104nia [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(173,​216,​230);"><​i>​Nia</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fungi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Basidiomycota</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân ngành <​small>​(<​i>​subphylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricomycotina</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricomycetes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân lớp <​small>​(<​i>​subclass</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricomycetidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Niaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Nia</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​R.T. Moore &amp; Meyers</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Loài điển hình</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​i>​Nia vibrissa</​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​R.T. Moore &amp; Meyers </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Nia</​b></​i>​ là một chi nấm trong họ Niaceae. Chi này chứa ba loài thích nghi với môi trường biển. Tất cả đều thuộc loại nấm phá hủy gỗ, sản sinh những tế bào nhỏ (basidiocarps gasteroid) ẩn vào gỗ ngập nước, gỗ rừng ngập mặn, và nhiều chất tương tự. Loại tiêu biểu <​i>​Nia vibrissa</​i>,​ phổ biến rộng rãi trong vùng biển ôn đới và nhiệt đới.<​sup id="​cite_ref-Kirk2008_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​ul><​li><​i>​Nia epidermoidea</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Nia globispora</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Nia vibrissa</​i></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Kirk2008-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). <​i>​Dictionary of the Fungi.</​i>​ (ấn bản 10). Wallingford:​ CABI. tr. 468. ISBN 978-0-85199-826-8.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANia&​amp;​rft.au=Kirk+PM%2C+Cannon+PF%2C+Minter+DW%2C+Stalpers+JA.&​amp;​rft.aulast=Kirk+PM%2C+Cannon+PF%2C+Minter+DW%2C+Stalpers+JA.&​amp;​rft.btitle=Dictionary+of+the+Fungi.&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.edition=10th&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0-85199-826-8&​amp;​rft.pages=468&​amp;​rft.place=Wallingford&​amp;​rft.pub=CABI&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Nia tại Wikispecies</​li>​
 +<​li><​i>​Nia</​i> ​ trên Index Fungorum.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Mushroom_%28PSF%29.png/​32px-Mushroom_%28PSF%29.png"​ width="​32"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Mushroom_%28PSF%29.png/​47px-Mushroom_%28PSF%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Mushroom_%28PSF%29.png/​63px-Mushroom_%28PSF%29.png 2x" data-file-width="​1779"​ data-file-height="​1694"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến bộ nấm Agaricales ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181013025707
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.202 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1467/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11607/​2097152 bytes
 +Template argument size: 583/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1118/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.035/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.43 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.985 ​     1 -total
 + ​52.77% ​  ​89.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​28.58% ​  ​48.301 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.36% ​  ​32.710 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.72% ​  ​21.497 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​10.42% ​  ​17.609 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italictitle
 +  8.96%   ​15.137 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Agaricales-stub
 +  8.04%   ​13.593 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.87%   ​13.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.51%    9.316      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​774087-0!canonical and timestamp 20181013025706 and revision id 26096356
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0121602104-002104nia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)