User Tools

Site Tools


0121403218-003218yumekui-merry

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0121403218-003218yumekui-merry [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox manga" style="​width:​ 22em"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-size:​125%;​ font-style:​italic;​ font-weight:​bold;">​
 +Yumekui Merry</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Yumekui Merry manga Volume 1.jpg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​4/​4d/​Yumekui_Merry_manga_Volume_1.jpg"​ width="​230"​ height="​325"​ data-file-width="​230"​ data-file-height="​325"/><​p>​Bìa tập đầu tiên của <​i>​Yumekui Merry</​i>​ với hình Merry Nightmare.</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​DDF;​ padding:​0.3em;​ line-height:​1.3em;​ font-weight:​normal;"><​span class="​t_nihongo_kanji"><​span lang="​ja"​ title="​Văn bản tiếng Nhật"><​span style="​font-size:​110%;">​夢喰いメリー</​span></​span></​span><​br/>​(<​i>​Yumekui Merī</​i>​)</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​eef;">​Thể loại</​th><​td>​
 +Hành động, Kỳ ảo</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;​ padding: 2px;">​
 +Manga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Tác giả</​th><​td>​
 +Ushiki Yoshitaka</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Nhà xuất bản</​th><​td>​
 +Houbunsha</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Đối tượng</​th><​td>​
 +<​i>​Seinen</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Tạp chí</​th><​td>​
 +<​i>​Manga Time Kirara Forward</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Đăng tải</​th><​td>​
 +<span class="​nowrap">​10 tháng 9 năm 2008</​span>​ – nay</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Số tập</​th><​td>​
 +6</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;​ padding: 2px;">​
 +Anime</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Shigeyasu Yamauchi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Sản xuất</​th><​td>​
 +Hideki Shirane</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Ushiki Yoshitaka</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Âm nhạc</​th><​td>​
 +Keiichi Oku</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Hãng phim</​th><​td>​
 +J.C. Staff</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Cấp phép</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Canada"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_Canada.svg/​23px-Flag_of_Canada.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_Canada.svg/​35px-Flag_of_Canada.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cf/​Flag_of_Canada.svg/​46px-Flag_of_Canada.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/></​span>​ <span class="​flagicon"><​img alt="​Hoa Kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/></​span>​ Sentai Filmworks</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Phát sóng</​th><​td>​
 +<span class="​nowrap">​ 7 tháng 1 năm 2011 </​span>​ – nay</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​background:#​EEF;">​Số tập</​th><​td>​
 +13</​td></​tr><​tr class="​noprint"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​CCF;​ font-weight:​bold;">​
 +<img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Wikipe-tan_face.svg/​16px-Wikipe-tan_face.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Wikipe-tan_face.svg/​24px-Wikipe-tan_face.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Wikipe-tan_face.svg/​32px-Wikipe-tan_face.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/>​Chủ đề Anime và manga</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Yumekui Merry</​b></​i><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​夢喰いメリー</​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Yumekui Merī</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>​ là một loạt manga hành động kỳ ảo được viết và minh hoạ bởi Ushiki Yoshitaka. Loạt manga được đăng định kỳ trên tạp chí <​i>​seinen</​i>​ manga của Houbunsha <​i>​Manga Time Kirara Forward</​i>​. Bộ manga đã được chuyển thể thành seri anime truyền hình bởi J.C. Staff và bắt đầu được phát sóng vào ngày 7 tháng 1 năm 2011.
 +</p>
  
 +<​p>​Yumeji Fujiwara, là một nam sinh bình thường như bao người khác, sau một sự kiện xảy ra 10 năm trước, đã nhận được khả năng nhìn thấy năng lượng thoát ra từ giấc mơ của mọi người, và có thể đoán trước kiểu giấc mơ nào mà họ sẽ gặp trong đêm tiếp theo. Từ đó, anh ta bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ thấy mình bị mèo đuổi bắt, và sau đó cậu biết được rằng chủ nhân của quân đội mèo, John Doe, muốn dùng cơ thể anh để xâm nhập vào thế giới thực. Một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà, một cô gái bí ẩn rời từ trên cao xuống đè lên người anh. Cô gái này, tên là Merry Nightmare, chính là một mộng quỷ<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​夢魔</​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​muma</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>,​ đang cố tìm cách quay về thế giới của mình.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181023135652
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.312 seconds
 +Real time usage: 0.396 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1761/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18215/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4508/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.183/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.2 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 349.939 ​     1 -total
 + ​70.54% ​ 246.839 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​60.42% ​ 211.416 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_animanga/​Header
 + ​43.19% ​ 151.149 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nihongo2
 + ​42.60% ​ 149.078 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​11.58% ​  ​40.521 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_animanga/​Video
 +  8.64%   ​30.245 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  7.93%   ​27.733 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.87%   ​27.536 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_animanga/​Print
 +  7.33%   ​25.664 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_animanga/​Footer
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773801-0!canonical and timestamp 20181023135651 and revision id 40253179
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0121403218-003218yumekui-merry.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)