User Tools

Site Tools


0121301897-001897manarola

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0121301897-001897manarola [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Italy.Cinque.Terre.Manarola.2.jpg/​300px-Italy.Cinque.Terre.Manarola.2.jpg"​ width="​300"​ height="​200"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Italy.Cinque.Terre.Manarola.2.jpg/​450px-Italy.Cinque.Terre.Manarola.2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6f/​Italy.Cinque.Terre.Manarola.2.jpg/​600px-Italy.Cinque.Terre.Manarola.2.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2048"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Manarola</​b>​ (Manaea trong tiếng địa phương) là một thị trấn nhỏ, một <​i>​frazione</​i>​ của <​i>​comune</​i>​ (đô thị) Riomaggiore,​ ở tỉnh La Spezia, vùng Liguria, phía Bắc Italia. Đây là nhỏ thứ hai của Cinque Terre nổi tiếng, di sản thế giới.
 +Manarola có thể là thị trấn lâu đời nhất của thị xã Cinque Terre, với trung tâm là nhà thờ San Lorenzo, có niên đại từ năm 1338. Theo phương ngữ địa phương là Manarolese, hơi khác một tý so với phương ngữ ở khu vực gần đó. Tên gọi "​Manarola"​ có lẽ là một dạng biến đổi của tiếng Latin, "magna rota". Trong phương ngữ Manarolese này được đổi thành "magna roea" có nghĩa là "bánh xe lớn",​ khi đề cập đến các bánh xe máy trong thành phố.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181010194435
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.075 seconds
 +Preprocessor visited node count: 146/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4987/​2097152 bytes
 +Template argument size: 155/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​32.675 ​     1 -total
 + ​84.51% ​  ​27.615 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&​Yacute;​
 + ​78.68% ​  ​25.708 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​63.33% ​  ​20.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.75%    2.858      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.06%    1.980      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_La_Spezia
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773668-0!canonical and timestamp 20181010194435 and revision id 18057169
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0121301897-001897manarola.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)