User Tools

Site Tools


0120102137-002137olympus-mons

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0120102137-002137olympus-mons [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Olympus Mons</​b>​ (Latin theo tên Núi Olympus) là một núi lửa lớn trên Sao Hỏa. Ngọn núi này cao 25 km,<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​ gấp 3 lần đỉnh Everest và là ngọn núi cao nhất trong hệ Mặt Trời. Olympus Mons còn là ngọn núi lửa trẻ nhất trong số các núi lửa lớn trên Sao Hỏa, hình thành vào thời kỳ Amazonia. Olympus Mons được các nhà thiên văn học phát hiện từ cuối thế kỷ 19 dựa trên suất phản chiếu <​b>​Nix Olympica</​b>​ (Latin nghĩa là "​tuyết Olympus"​). Tính chất núi vẫn còn là đều nghi ngờ trước khi các chuyến tàu thăm dò xác nhận nó là núi.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Núi lửa này nằm trên Sao Hỏa ở tọa độ khoảng <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​18°24′B</​span>​ <span class="​longitude">​226°00′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​18,​4°B 226°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​18.4;​ 226</​span></​span></​span></​span>,<​sup id="​cite_ref-gpn_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ về phía rìa tây bắc của Tharsis. Phần phía tây của núi lửa nằm trên Amazonis quadrangle (MC-8) và các phần trung tâm và đông nằm ở Tharsis quadrangle (MC-9). Hai hố thiên thạch trên Olympus Mons được đặt tên theo IAU là Karzok có đường kính 15,6 km (10 mi)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “15.6” nên được viết theo tiếng Việt: “15,​6”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup>,​ (<span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​18°25′B</​span>​ <span class="​longitude">​131°55′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​18,​417°B 131,​917°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​18.417;​ -131.917</​span></​span></​span></​span>​) và  Pangboche crater có đường kính 10,4 km (6 mi)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “10.4” nên được viết theo tiếng Việt: “10,​4”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup>,​ (<span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​17°10′B</​span>​ <span class="​longitude">​133°35′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​17,​167°B 133,​583°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​17.167;​ -133.583</​span></​span></​span></​span>​).<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Các hố thiên thạch nổi tiếng được xem là do shergottite gây ra trong thời kỳ bắn phá mạnh nhất của thiên thạch Sao Hỏa.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Patrick Moore 1977, <​i>​Guide to Mars</​i>,​ London (UK), Cutterworth Press, p.96</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-gpn-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bản mẫu:​GPN<​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[<​i><​span title="">​liên kết hỏng</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Olympus Mons: Gazetteer of Planetary Nomenclature 1/​10/​2006</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“New names on Olympus Mons”. USGS<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2006</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AOlympus+Mons&​amp;​rft.btitle=New+names+on+Olympus+Mons&​amp;​rft.date=11+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=USGS&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fastrogeology.usgs.gov%2FHotTopics%2Findex.php%3F%2Farchives%2F157-New-names-on-Olympus-Mons%2C-Mars.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Frankel,​ C.S. (2005). <​i>​Worlds on Fire: Volcanoes on the Earth, the Moon, Mars, Venus and Io;</​i>​ Cambridge University Press: Cambridge, UK, p. 160. ISBN 978-0-521-80393-9.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Olympus Mons</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181018183746
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.232 seconds
 +Real time usage: 0.303 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1784/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 67580/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4307/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2389/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.091/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.14 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 243.501 ​     1 -total
 + ​23.91% ​  ​58.230 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​22.30% ​  ​54.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_n&​uacute;​i
 + ​22.08% ​  ​53.761 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sao_H&#​7887;​a
 + ​18.86% ​  ​45.929 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.17% ​  ​41.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.15% ​  ​34.459 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​11.28% ​  ​27.465 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 + ​10.40% ​  ​25.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.15% ​  ​24.727 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​774254-0!canonical and timestamp 20181018183746 and revision id 22138875
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0120102137-002137olympus-mons.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)