User Tools

Site Tools


0119800676-000676corniglia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0119800676-000676corniglia [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Corniglia_and_Hillside.jpg/​300px-Corniglia_and_Hillside.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Corniglia_and_Hillside.jpg/​450px-Corniglia_and_Hillside.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Corniglia_and_Hillside.jpg/​600px-Corniglia_and_Hillside.jpg 2x" data-file-width="​1400"​ data-file-height="​1050"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Corniglia</​b>​ là một <​i>​frazione</​i>​ ("​phần nhỏ"​) của thị xã Vernazza ở tỉnh La Spezia, vùng Liguria, phía Bắc Italia. Không giống như các địa phương khác của Cinque Terre, Corniglia không trực tiếp giáp biển. Thay vào đó, nó là trên đỉnh của một mũi đất cao khoảng 100 mét, được bao bọc ba mặt bởi những vườn nho và ruộng bậc thang và các bên thứ tư xuống dốc trên biển. Để đến được Corniglia, cần phải leo lên Lardarina.
 +Làng trải dài dọc theo con đường chính, đường Fieschi và những ngôi nhà có một mặt phải đối mặt với con đường này và mặt kia phải đối mặt với biển. Corniglia được đặc trưng bởi những con đường hẹp và sân thượng một thu được trong đá mà từ đó tất cả bốn làng khác Cinque Terre, hai trên một mặt và hai mặt khác, có thể được nhìn thấy. Cơ cấu quy hoạch đô thị cũng trình bày những đặc điểm ban đầu so với các làng khác: những ngôi nhà thấp thiết lập, và chỉ gần đây cao hơn, tương tự như của các làng nội địa.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181011142610
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.032 seconds
 +Real time usage: 0.045 seconds
 +Preprocessor visited node count: 135/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4080/​2097152 bytes
 +Template argument size: 155/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​26.238 ​     1 -total
 + ​90.44% ​  ​23.730 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&​Yacute;​
 + ​84.52% ​  ​22.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​66.47% ​  ​17.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.26%    2.431      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773667-0!canonical and timestamp 20181011142610 and revision id 17583797
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0119800676-000676corniglia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)