User Tools

Site Tools


0119602758-002758stanglomyces

Stanglomyces là một chi nấm thuộc họ Tricholomataceae. Đây là chi đơn loài, chứa một loài Stanglomyces taxophilus, được tìm thấy ở South America.[1] The species was described as new to science by J. Raithelhuber năm 1985.[2]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 660. ISBN 978-0-85199-826-8. 
  2. ^ “Die Pilze des Höhenparks Killesberg (Stuttgart). 2 Teil”. Metrodiana (bằng tiếng Đức) 14 (2): 27–41. 1985. 
0119602758-002758stanglomyces.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)