User Tools

Site Tools


0119000581-000581chrysoderma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0119000581-000581chrysoderma [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(173,​216,​230);"><​i>​Chrysoderma</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fungi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​divisio</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Basidiomycota</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Basidiomycetes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Polyporales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Meruliaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Chrysoderma</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Boidin &amp; Gilles</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Loài điển hình</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​i><​b>​Chrysoderma alboluteum</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Boidin &amp; Gilles </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Chrysoderma</​b></​i>​ là một chi nấm thuộc họ Meruliaceae. Là một chi đơn loài, nó chứa loài duy nhất <​i><​b>​Chrysoderma alboluteum</​b></​i>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​i>​Chrysoderma</​i>​ at Index Fungorum</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg/​40px-AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg/​60px-AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg/​80px-AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg 2x" data-file-width="​3640"​ data-file-height="​2436"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181017064423
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.199 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1405/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12746/​2097152 bytes
 +Template argument size: 719/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.044/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.144 ​     1 -total
 + ​63.61% ​ 112.052 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​38.94% ​  ​68.588 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​28.41% ​  ​50.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​19.05% ​  ​33.547 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​10.05% ​  ​17.708 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  6.47%   ​11.388 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Agaricomycetes-stub
 +  5.63%    9.918      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.10%    8.980      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.66%    6.451      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italic_title
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​772738-0!canonical and timestamp 20181017064423 and revision id 20709253
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0119000581-000581chrysoderma.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)