User Tools

Site Tools


0118900399-000399c-c-m-y

Leptobrachium là một chi động vật lưỡng cư trong họ Megophryidae, thuộc bộ Anura.

Sách đỏ IUCN cho là chi này có 22 loài và 27% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Amphibian Species of the World 6.0 công nhận 34 loài[2].

 • Leptobrachium abbotti (Cochran, 1926)
 • Leptobrachium ailaonicum (Yang, Chen & Ma, 1983)
 • Leptobrachium banae Lathrop, Murphy, Orlov & Ho, 1998
 • Leptobrachium bompu Sondhi & Ohler, 2011
 • Leptobrachium boringii (Liu, 1945)
 • Leptobrachium buchardi Ohler, Teynié & David, 2004
 • Leptobrachium chapaense (Bourret, 1937)
 • Leptobrachium guangxiense Fei, Mo, Ye & Jiang, 2009
 • Leptobrachium gunungense Malkmus, 1996
 • Leptobrachium hainanense Ye & Fei, 1993
 • Leptobrachium hasseltii Tschudi, 1838
 • Leptobrachium hendricksoni Taylor, 1962
 • Leptobrachium huashen Fei & Ye, 2005
 • Leptobrachium ingeri Hamidy, Matsui, Nishikawa & Belabut, 2012
 • Leptobrachium kanowitense Hamidy, Matsui, Nishikawa & Belabut, 2012
 • Leptobrachium kantonishikawai Hamidy & Matsui, 2014
 • Leptobrachium leishanense (Liu & Hu, 1973)
 • Leptobrachium leucops Stuart, Rowley, Tran, Le & Hoang, 2011
 • Leptobrachium liui (Pope, 1947)
 • Leptobrachium lumadorum Brown, Siler, Diesmos & Alcala, 2010
 • Leptobrachium mangyanorum Brown, Siler, Diesmos & Alcala, 2010
 • Leptobrachium masatakasatoi Matsui, 2013
 • Leptobrachium montanum Fischer, 1885
 • Leptobrachium mouhoti Stuart, Sok & Neang, 2006
 • Leptobrachium ngoclinhense (Orlov, 2005)
 • Leptobrachium nigrops Berry & Hendrickson, 1963
 • Leptobrachium promustache (Rao, Wilkinson & Zhang, 2006)
 • Leptobrachium pullum (Smith, 1921)
 • Leptobrachium rakhinensis Wogan, 2012
 • Leptobrachium smithi Matsui, Nabhitabhata & Panha, 1999
 • Leptobrachium tagbanorum Brown, Siler, Diesmos & Alcala, 2010
 • Leptobrachium waysepuntiense Hamidy & Matsui, 2010
 • Leptobrachium xanthops Stuart, Phimmachak, Seateun & Sivongxay, 2012
 • Leptobrachium xanthospilum Lathrop, Murphy, Orlov & Ho, 1998
0118900399-000399c-c-m-y.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)