User Tools

Site Tools


0118602728-002728sinnamary

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0118602728-002728sinnamary [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​5°22′39″B</​span>​ <span class="​longitude">​52°57′35″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​5,​377449°B 52,​959595°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​5.377449;​ -52.959595</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​infobox vcard" width="​280"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​2"​ style="​font-size:​ 90%;"><​tbody><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"​ style="​background:​ #CCCCFF; font-size: 110%;">​
 +<​p><​b><​span class="​fn org">​Sinnamary</​span></​b>​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"><​img alt="​Sinnamary.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Sinnamary.jpg/​270px-Sinnamary.jpg"​ width="​270"​ height="​203"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Sinnamary.jpg/​405px-Sinnamary.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Sinnamary.jpg/​540px-Sinnamary.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ valign="​top"​ align="​center"><​img alt="​Sinnamary.PNG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Sinnamary.PNG/​220px-Sinnamary.PNG"​ width="​220"​ height="​273"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Sinnamary.PNG/​330px-Sinnamary.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Sinnamary.PNG/​440px-Sinnamary.PNG 2x" data-file-width="​483"​ data-file-height="​600"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ align="​center"><​small>​Vị trí của commune (màu đỏ) trong phạm vi Guyane thuộc Pháp</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Hành chính
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Quốc gia</​td>​
 +<​td><​span class="​adr"><​span class="​country-name"><​img alt="​Quốc kỳ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​18px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​18"​ height="​12"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​27px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​36px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Pháp</​span></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vùng <​small>​và tỉnh</​small>​ hải ngoại
 +</td>
 +<​td>​Guyane thuộc Pháp
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quận
 +</td>
 +<​td>​Cayenne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Xã (thị) trưởng
 +</td>
 +<​td>​Georges Madeleine<​br/><​small>​(2001–2008)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Thống kê
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Diện tích đất<​sup><​small>​1</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​1.340 km<​sup>​2</​sup>​ (520 sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nhân khẩu<​sup><​small>​2</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​3.137  <​small>​(2007)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ - Mật độ
 +</td>
 +<​td>​2 /​km<​sup>​2</​sup>​ (5,​2 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​width:​45%">​INSEE/​Mã bưu chính
 +</td>
 +<​td>​97312/​ 97315
 +</​td></​tr><​tr style="​border-top:​solid 1px ;"><​td colspan="​2"​ style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​1</​sup>​ Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông.
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sinnamary</​b>​ một <​i>​commune</​i>​ của vùng hành chính hải ngoại Guyane thuộc Pháp của nước Pháp.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Commune của tỉnh Guyane</​li></​ul>​
  
 +<​ul><​li>​INSEE</​li>​
 +<​li>​IGN</​li></​ul>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Xã của tỉnh Guyane thuộc Pháp <img alt="​Flag of France.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​17px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​17"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​26px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​34px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Apatou <​b>​·</​b> ​ Awala-Yalimapo <​b>​·</​b> ​ Camopi <​b>​·</​b> ​ Cayenne <​b>​·</​b> ​ Grand-Santi <​b>​·</​b> ​ Iracoubo <​b>​·</​b> ​ Kourou <​b>​·</​b> ​ Macouria <​b>​·</​b> ​ Mana <​b>​·</​b> ​ Maripasoula <​b>​·</​b> ​ Matoury <​b>​·</​b> ​ Montsinéry-Tonnegrande <​b>​·</​b> ​ Ouanary <​b>​·</​b> ​ Papaïchton <​b>​·</​b> ​ Régina <​b>​·</​b> ​ Remire-Montjoly <​b>​·</​b> ​ Roura <​b>​·</​b> ​ Saint-Élie <​b>​·</​b> ​ Saint-Georges <​b>​·</​b> ​ Saint-Laurent-du-Maroni <​b>​·</​b> ​ Saül <​b>​·</​b> ​ Sinnamary</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Blason de la Guyane.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Blason_de_la_Guyane.svg/​50px-Blason_de_la_Guyane.svg.png"​ width="​50"​ height="​55"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Blason_de_la_Guyane.svg/​75px-Blason_de_la_Guyane.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Blason_de_la_Guyane.svg/​100px-Blason_de_la_Guyane.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​660"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​French_Guyana_COA.png/​23px-French_Guyana_COA.png"​ width="​23"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​French_Guyana_COA.png/​34px-French_Guyana_COA.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​French_Guyana_COA.png/​45px-French_Guyana_COA.png 2x" data-file-width="​1042"​ data-file-height="​1371"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến tỉnh hải ngoại Guyane thuộc Pháp  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181017064427
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.277 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1619/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25698/​2097152 bytes
 +Template argument size: 977/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.070/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.68 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 220.870 ​     1 -total
 + ​61.05% ​ 134.840 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​ng_th&​ocirc;​ng_tin_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Ph&​aacute;​p
 + ​22.45% ​  ​49.576 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​22.05% ​  ​48.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​18.49% ​  ​40.849 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​13.89% ​  ​30.686 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  9.60%   ​21.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&​atilde;​_c&#​7911;​a_Guyane
 +  7.77%   ​17.164 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.43%   ​16.406 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​FraAbbr
 +  5.83%   ​12.871 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​GuyaneFR-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​775815-0!canonical and timestamp 20181017064427 and revision id 36216612
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0118602728-002728sinnamary.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)