User Tools

Site Tools


0118501099-001099guyanagaster-necrorhiza

Guyanagaster là một chi nấm thuộc họ Physalacriaceae. Đây là chi đơn loài, chứa một loài Guyanagaster necrorhiza. Loài này được tìm thấy trong rừng mưa nhiệt đới thuộc vùng Guiana ở Nam Mỹ và được mô tả khoa học lần đầu vào năm 2010.[1]

  1. ^ Henkel TW, Smith ME, Aime MC. (2010). “Guyanagaster, a new wood-decaying sequestrate genus of Agaricales from the Guiana Shield”. American Journal of Botany 97 (9): 1474–84. doi:10.3732/ajb.1000097. 
0118501099-001099guyanagaster-necrorhiza.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)