User Tools

Site Tools


0118401904-001904marasmius

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0118401904-001904marasmius [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink"><​i>​Đừng nhầm lẫn với Marasmus.</​i></​div>​
 +<table style="​background:​transparent;​ float:​right;​ margin:0 0 .25 .25; ;"><​tbody><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(173,​216,​230);"><​i>​Marasmius</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Marasmius elegans.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Marasmius_elegans.jpg/​280px-Marasmius_elegans.jpg"​ width="​280"​ height="​420"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Marasmius_elegans.jpg/​420px-Marasmius_elegans.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Marasmius_elegans.jpg/​560px-Marasmius_elegans.jpg 2x" data-file-width="​1296"​ data-file-height="​1944"/><​div><​i>​Marasmius elegans</​i></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Fungi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​divisio</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Basidiomycota</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricomycetes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân lớp <​small>​(<​i>​subclass</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Hymenomycetes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Agaricales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Marasmiaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Marasmius</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Fr. (1838)</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(173,​216,​230);">​Loài điển hình</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<i>M. rotula</​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​ #​91FAFA"><​i>​Marasmius</​i>​ spp.</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #91FAFA; font-style: italic; font-size: 110%">​
 +<div class="​floatright"><​img alt="​View the Mycomorphbox template that generates the following list" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Information_icon.svg/​14px-Information_icon.svg.png"​ width="​14"​ height="​14"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Information_icon.svg/​21px-Information_icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Information_icon.svg/​28px-Information_icon.svg.png 2x" data-file-width="​620"​ data-file-height="​620"/></​div>​ Các đặc trưng nấm</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Gills_icon.png/​32px-Gills_icon.png"​ width="​32"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Gills_icon.png/​48px-Gills_icon.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Gills_icon.png/​64px-Gills_icon.png 2x" data-file-width="​302"​ data-file-height="​300"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +<​b>​nếp nấm</​b>​ trên màng bào</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Convex_cap_icon.svg/​32px-Convex_cap_icon.svg.png"​ width="​32"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Convex_cap_icon.svg/​48px-Convex_cap_icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Convex_cap_icon.svg/​64px-Convex_cap_icon.svg.png 2x" data-file-width="​342"​ data-file-height="​342"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +mũ nấm <​b>​convex</​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Adnate_gills_icon2.svg/​32px-Adnate_gills_icon2.svg.png"​ width="​32"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Adnate_gills_icon2.svg/​48px-Adnate_gills_icon2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Adnate_gills_icon2.svg/​64px-Adnate_gills_icon2.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +màng bào <​b>​adnate</​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Bare_stipe_icon.svg/​32px-Bare_stipe_icon.svg.png"​ width="​32"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Bare_stipe_icon.svg/​48px-Bare_stipe_icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d3/​Bare_stipe_icon.svg/​64px-Bare_stipe_icon.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +thân nấm <​b>​trần</​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​White_spore_print_icon.png/​32px-White_spore_print_icon.png"​ width="​32"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​White_spore_print_icon.png/​48px-White_spore_print_icon.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​White_spore_print_icon.png/​64px-White_spore_print_icon.png 2x" data-file-width="​213"​ data-file-height="​213"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +vết bào tử màu <​b>​white</​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Saprotrophic_fungus.svg/​32px-Saprotrophic_fungus.svg.png"​ width="​32"​ height="​24"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Saprotrophic_fungus.svg/​48px-Saprotrophic_fungus.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Saprotrophic_fungus.svg/​64px-Saprotrophic_fungus.svg.png 2x" data-file-width="​270"​ data-file-height="​200"/></​th><​td style="​text-align:​ right">​
 +sinh thái học là <​b>​saprotrophic</​b></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Marasmius_rotula_-_Lindsey.jpg/​220px-Marasmius_rotula_-_Lindsey.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Marasmius_rotula_-_Lindsey.jpg/​330px-Marasmius_rotula_-_Lindsey.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Marasmius_rotula_-_Lindsey.jpg/​440px-Marasmius_rotula_-_Lindsey.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​425"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"></​div><​i><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Marasmius_rotula&​amp;​action=edit&​amp;​redlink=1"​ class="​new"​ title="​Marasmius rotula (trang chưa được viết)">​Marasmius rotula</​i></​div></​div></​div>​
 +<​p><​i><​b>​Marasmius</​b></​i>​ là một chi nấm thuộc họ Marasmiaceae. Nó có khoảng 500 loài nấm tán,<​sup id="​cite_ref-Kirk2008_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ trong đó chỉ có một vài loài như <​i>​Marasmius oreades</​i>,​ là ăn được. Tác giả mô tả chi này là Elias Magnus Fries,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<​p>​Các loài chọn lọc:
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​Marasmius alliaceus</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius cohaerens</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius crinis-equi</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius delectans</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius elegans</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius nigripes</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius oreades</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius pulcherripes</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius pyrrhocephalus</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius rotula</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius sacchari</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius sasicola</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius semiustus</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius siccus</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius stenophyllus</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius strictipes</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius sullivantii</​i></​li>​
 +<​li><​i>​Marasmius tenuissimus</​i></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Kirk2008-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). <​i>​Dictionary of the Fungi</​i>​ (ấn bản 10). Wallingford,​ UK: CABI. tr. 401. ISBN 978-0-85199-826-8.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMarasmius&​amp;​rft.au=Kirk+PM%2C+Cannon+PF%2C+Minter+DW%2C+Stalpers+JA.&​amp;​rft.aulast=Kirk+PM%2C+Cannon+PF%2C+Minter+DW%2C+Stalpers+JA.&​amp;​rft.btitle=Dictionary+of+the+Fungi&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.edition=10th&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0-85199-826-8&​amp;​rft.pages=401&​amp;​rft.place=Wallingford%2C+UK&​amp;​rft.pub=CABI&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​See record in Index Fungorum</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​i>​Marasmius</​i> ​ trên Index Fungorum.</​li>​
 +<​li>​Chi <​i>​Marasmius</​i>​ at Mushroom Expert.com</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181011123601
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.274 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2115/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12488/​2097152 bytes
 +Template argument size: 795/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1459/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 223.597 ​     1 -total
 + ​66.96% ​ 149.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​45.54% ​ 101.820 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.23% ​  ​38.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​14.06% ​  ​31.433 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.56% ​  ​28.083 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mycomorphbox
 + ​10.48% ​  ​23.433 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  9.22%   ​20.606 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  3.76%    8.417      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italic_title
 +  3.24%    7.247      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773797-0!canonical and timestamp 20181011123600 and revision id 23671991
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0118401904-001904marasmius.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)