User Tools

Site Tools


0118002756-002756squamanita

Squamanita là một chi nấm thuộc họ Tricholomataceae. Chi có mười loài phân bố rộng khắp.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 659. ISBN 978-0-85199-826-8. 
0118002756-002756squamanita.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)